Cookies

Prevádzkovateľ

Názov: RUŽENA KRUŽLIAKOVÁ
Sídlo: Priehradná 661/15A, 031 01 Liptovský Mikuláš
PREVÁDZKA: Ul. Martina Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44 497 881

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: +421 903 304 202, info@studiosirius.sk

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“). Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

O súboroch cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Nad spracúvaním cookies máte plnú kontrolu, nakoľko sú uložené vo Vašom počítači, konkrétne vo Vašom webovom prehliadači. V rámci webového prehliadača viete cookies vymazať a tiež znemožniť ich ukladanie.

Účel spracúvania osobných údajov

Cookies spracúvame na nasledovné účely: správna funkcionalita webstránok, analýza návštevnosti, prispôsobenie reklám a zapamätanie si používateľských nastavení.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, v zmysle ustanovenia článku 6 bod 1 písmena a) GDPR. Za súhlas sa podľa zákona o elektronických komunikáciách považuje aj použitie príslušného nastavenia Vášho webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Príjemcovia osobných údajov

Identifikujeme nasledovné kategórie príjemcov osobných údajov:

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia rozhodla, že tretia krajina alebo jej územie alebo medzinárodná organizácia zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Zoznam je dostupný na nasledovnom odkaze: zoznam krajín poskytujúcich primerané záruky ochrany osobných údajov podľa rozhodnutia Európskej Komisie.

Ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje do krajiny, ktorá nie je na tomto zozname, prenos osobných údajov do týchto krajín sa uskutočňuje, len ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ v danej krajine poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

Zoznam príjemcov v tretích krajinách

V zozname nájdete označenie príjemcu, identifikácia krajiny príjemcu a odkaz (link) na primerané alebo vhodné záruky ochrany osobných údajov. Existenciu alebo neexistenciu rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti ochrany osobných údajov pre danú tretie krajinu si overíte na stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany
1. Facebook (Meta), USA - https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/about/privacy/update

Doba uchovávania osobných údajov

Údaje o dobe uchovávania jednotlivých súborov cookies sú dostupné prostredníctvom Vášho webového prehliadača.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje druhá hlava zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov. Ide o nasledovné práva:

Pre bližšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na vyššie uvedené kontaktné údaje.

2021 © freetech.digital